Американські журналісти про буковинських медиків

today

 

CHERNIVTSI, Ukraine (AP) — A breathing machine at a Ukrainian hospital breaks down, leaving a coronavirus patient gasping helplessly for air. Dr. Olha Kobevko rushes from room to room to see if there is an electrician among her other patients who can fix it.

Eventually, she figures out a way to get the device working again on her own.

“We are like in a war situation here, like on a front line!” she exclaims in despair.

Kobevko, 37, is the only infectious disease specialist at the infection division of a hospital in the western city of Chernivtsi that is supposed to accommodate 60 patients but now holds about 100.

Автор МСТИСЛАВ ЧЕРНОВ та ЮРАС КАРМАНАУ
сьогодніЧЕРНІВЦІ, Україна (AP) - Дихальна машина в українській лікарні виходить з ладу, і пацієнт з коронавірусом безсило дихає повітрям. Доктор Ольга Кобевко мчить з кімнати в кімнату, щоб побачити, чи є серед її пацієнтів електрик, який може це виправити.

Врешті-решт, вона придумує спосіб змусити пристрій знову працювати самостійно.

"Ми тут як у воєнній ситуації, як на передовій!" - відчайдушно вигукує вона.

37-річний Кобевко -  інфекціоніст відділення інфекційного відділення лікарні в західному місті Чернівці, який повинен вмістити 60 пацієнтів, але зараз його нараховує близько 100.
 

Dr. Olha Kobevko speaks to The Associated Press at the regional hospital in Chernivtsi. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

The deplorable conditions — broken or substandard equipment, a lack of drugs, low wages — reflects the meltdown of Ukraine’s health care system, which has been quickly overwhelmed by the coronavirus pandemic even with the country’s relatively low number of cases.

Ukraine’s corruption-plagued economy has been weakened by six years of war with Russia-backed separatists in the east. President Volodymyr Zelenskiy’s year-old administration inherited an underfunded health care system that was further crippled by a reform launched by his predecessor that drastically cut state subsidies.

It has left Ukraine’s hospitals without vital equipment. The infectious disease wing of the main regional hospital in Chernivtsi was built more than a century ago when the city was still part of the Austro-Hungarian Empire, and it lacks a centralized oxygen supply system that is standard in any modern clinic.

The hospital’s oxygen supply system is located in just one room, and nurses have to manually refill bags they call “oxygen pillows” every few minutes and carry them to patients elsewhere.

“A patient would beg, ‘Air, air, give me air!’ and there is nothing you can do,” Kobevko said. “You just keep squeezing the bag, unable to save a life. That is the most painful thing, and it costs very little to secure centralized oxygen supply.”

Д-р Ольга Кобевко виступає перед Associated Press в обласній лікарні в Чернівцях. (АП Фото / Євген Малолетка)

Жалюгідні умови - зламане або нестандартне обладнання, нестача ліків, низька заробітна плата - відображає крах системи охорони здоров'я в Україні, яка швидко переникла пандемію коронавірусу навіть при порівняно низькій кількості випадків в країні.

Українська економіка, постраждала від корупції, була ослаблена через шість років війни з підтриманими Росією сепаратистами на сході. Річна адміністрація президента Володимира Зеленського успадкувала недофінансовану систему охорони здоров’я, яка була ще більше скалічена реформою, розпочатою його попередником, яка різко скоротила державні субсидії.

Він залишив українські лікарні без необхідного обладнання. Крило інфекційної хвороби головної обласної лікарні в Чернівцях було побудовано більше століття тому, коли місто ще було частиною Австро-Угорської імперії, і йому не вистачає централізованої системи подачі кисню, яка є стандартною в будь-якій сучасній клініці.

Система подачі кисню в лікарні знаходиться лише в одній кімнаті, і медсестри повинні кожні кілька хвилин вручну поповнювати мішки, які вони називають «кисневими подушками», і нести їх пацієнтам в інше місце.

"Пацієнт благав:" Повітря, повітря, дай мені повітря! ", І ти нічого не можеш зробити", - сказав Кобевко. «Ви просто продовжуєте стискати сумку, не в змозі врятувати життя. Це найболючіше, і це дуже мало коштує для забезпечення централізованого постачання кисню ».

Dr. Kobevko speaks to a patient thought to have COVID-19. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

A nurse carries medical equipment to help a patient with suspected COVID-19 at the regional hospital in Chernivtsi. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
 

The sound of coughs muffled by oxygen masks mixes with the squeaking of medical equipment in the hospital’s old building as nurses rush through dimly lit corridors to change the oxygen bags. The air smells of ozone from the ultraviolet lamps used to disinfect the wards.

The critically ill are moved to a separate building that has a few ventilators, but it’s also filled beyond capacity and cannot always accept new patients, even those in serious condition.

Ukraine has 18,616 confirmed coronavirus cases, with 535 deaths. Chernivtsi has 2,713 of those infections, a hot spot of contagion, along with another western city, Ivano-Frankivsk, 100 kilometers (60 miles) away, and the capital, Kyiv. Thousands of Ukrainians who had temporary jobs in Italy, Spain and other European countries returned home amid the pandemic and some carried the infection with them.

In the hospital’s kitchen, workers nap on mattresses. But ambulance crews soon arrive with more patients, giving them little chance to sleep, even after an exhausting tour of duty.

Svetlana Padynich is a medic on an ambulance crew that brings in COVID-19 patients during her 12-hour shifts.

Медсестра несе в обласній лікарні м. Чернівці медичне обладнання для допомоги пацієнту з підозрою на COVID-19. (АП Фото / Євген Малолетка)Звук кашлю, приглушеного кисневими масками, змішується з писком медичного обладнання в старому будинку лікарні, коли медсестри мчать по тьмяно освітленим коридорам, щоб змінити кисневі мішки. Повітря пахне озоном від ультрафіолетових ламп, що використовуються для дезінфекції підопічних.

Тяжкохворих переїжджають до окремої будівлі, де є кілька вентиляторів, але вона також заповнена поза можливостями і не завжди може приймати нових пацієнтів, навіть тих, хто знаходиться у важкому стані.

В Україні 18616 підтверджених випадків коронавірусу із 535 випадками смерті. Чернівці мають 2713 цих інфекцій, гарячу точку зараження, а також інше західне місто, Івано-Франківськ, що знаходиться в 100 кілометрах (60 миль), та столицю, Київ. Тисячі українців, які мали тимчасову роботу в Італії, Іспанії та інших європейських країнах, повернулися додому на тлі пандемії, а деякі перенесли інфекцію.

На кухні лікарні працівники дрімають на матрацах. Але бригади швидкої допомоги незабаром приїжджають із більшою кількістю пацієнтів, що дає їм мало шансів спати, навіть після виснажливої ​​екскурсії.

Світлана Падинич - медик бригади швидкої допомоги, яка привозить пацієнтів COVID-19 під час її 12-годинної зміни.

Padynich, right, assisted by a co-worker takes the cardiogram of a patient suspected of having the coronavirus. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Lately, workers on the crews have been falling ill. A week ago, one died of pneumonia caused by the virus. Another four medics at her station also have come down with pneumonia but are in stable condition.

“We are experiencing a staff shortage,” said Padynich, 42. “Half of ambulance personnel have gotten sick and those who remained have to carry a colossal load.”

Padynich wears an FFP2 mask, which offers some but not complete protection, and she wears another medical mask underneath it.

“I understand that I’m taking high risks, but someone needs to work,” she said.

Protective gear is in short supply, with most of it coming from private donors. Deliveries have been irregular.

“I worry about my safety,” Padynich said. “I’m afraid of getting sick, but I fear infecting my family with COVID-19 even more.”

Because of that, she says she has not seen her mother since the start of the outbreak.

Medical workers account for about a fifth of all coronavirus cases in Ukraine, with more than 50 getting infected daily.

Aware of the weaknesses in the health care system, the government ordered a strict lockdown on March 12, including closing most enterprises. But under pressure from desperate farmers, businessmen and others, it eased the restrictions May 11, allowing some stores, hair salons, beauty parlors and other ventures to reopen.

Падинич, справа, за допомогою колеги, приймає кардіограму пацієнта, який підозрюється на коронавірус. (АП Фото / Євген Малолетка)

Останнім часом працівники екіпажів захворіли. Тиждень тому один помер від пневмонії, спричиненої вірусом. Ще чотири медики на її станції також перенесли пневмонію, але перебувають у стабільному стані.

"Ми відчуваємо дефіцит персоналу, - сказав 42-річний Падинич. - Половина працівників швидкої допомоги захворіла, а ті, хто залишився, мають колосальне навантаження".

Падинич носить маску FFP2, яка забезпечує деякий, але не повний захист, а під нею носить ще одну медичну маску.

"Я розумію, що я ризикую, але комусь потрібно працювати", - сказала вона.

Захисного обладнання не вистачає, більшість із них надходять від приватних донорів. Поставки були нерегулярними.

"Я хвилююся за свою безпеку", - сказав Падинич. "Я боюся захворіти, але боюся ще більше заразити свою сім'ю COVID-19".

Через це вона каже, що не бачила матері з початку спалаху.

Медичні працівники становлять близько п’ятої частини всіх випадків коронавірусу в Україні, а понад 50 заражаються щодня.

Усвідомлюючи слабкі місця в системі охорони здоров’я, уряд 12 березня розпорядився про жорстке закриття, включаючи закриття більшості підприємств. Але під тиском відчайдушних фермерів, бізнесменів та інших осіб вона послабила обмеження 11 травня, дозволяючи деяким магазинам, перукарням, салонам краси та іншим починанням відкриватися.
 

ratio

 

Youtube video thumbnail

 
Тільки на AP: Українські лікарі борються з вірусом

 

 

Тільки на AP: Українські лікарі борються з вірусом

 

Doctors fear that move could trigger a new wave of contagion.

“If we end the quarantine and leave the health care system in the same shape, it will bring a disaster,” Kobevko said.

Government subsidies previously covered wages for health care workers and hospital utility bills. Under a new medical reforms that began last month, however, those funds have been sharply reduced, putting many clinics on the verge of closure.

Ukraine’s president has sharply criticized the reforms ordered by his predecessor, warning it could mean closing more than 300 hospitals and leaving 50,000 medical workers jobless.

“Except for the medics — the excellent professionals who are among the best in the world — we have nothing else,” Zelenskiy said.

Faced with the outbreak, the government has offered a subsidy to medical workers dealing with the outbreak that quadruples their monthly wage.

Kobevko said her basic monthly salary of $175 — on a par with the nation’s current minimum wage — reflects the general low regard of medical professionals in Ukraine. She gets an extra $25 in monthly hardship pay for working in the infectious disease clinic.

“It shows the government’s lack of respect for our work,” she said. “That kind of indifference should scare not just me. We have nothing and are driven by enthusiasm, but we are running out of it.”

Лікарі побоюються, що переїзд може викликати нову хвилю зараження.

"Якщо ми припинимо карантин і залишимо систему охорони здоров'я в тій же формі, це призведе до катастрофи", - сказав Кобевко.

Державні субсидії раніше покривали заробітну плату медичним працівникам та комунальні послуги. Однак у рамках нової медичної реформи, яка розпочалася минулого місяця, ці кошти були різко скорочені, що поставило багато клінік на межу закриття.

Президент України різко розкритикував реформи, наказані його попередником, попередивши, що це може означати закриття понад 300 лікарень та залишення 50 000 медичних працівників без роботи.

"За винятком медиків - відмінних професіоналів, які є одними з найкращих у світі, у нас більше нічого немає", - сказав Зеленський.

Зіткнувшись із спалахом, уряд запропонував субсидію медичним працівникам, які займаються спалахом, що вчетверо перевищує їх щомісячну заробітну плату.

Кобевко заявила, що її основна щомісячна зарплата в розмірі 175 доларів - нарівні з нинішньою мінімальною заробітною платою в країні - відображає загальний низький рівень медичних працівників в Україні. Вона отримує додаткові 25 доларів щомісячної оплати праці за роботу в інфекційній клініці.

"Це свідчить про відсутність поваги уряду до нашої роботи", - сказала вона. «Така байдужість повинна налякати не тільки мене. У нас нічого немає, і нас спонукає ентузіазм, але ми його закінчуємо ».

A nurse walks along a corridor at the hospital, which lacks a centralized oxygen supply and has to rely mostly on refillable oxygen masks. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Медсестра гуляє по коридору в лікарні, де не вистачає централізованого забезпечення киснем і доводиться в основному покладатися на багаторазові кисневі маски. (АП Фото / Євген Малолетка)

Dr. Olha Kobevko, left, fills in daily medical documents. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Доктор Ольга Кобевко, зліва, заповнює щоденні медичні документи. (АП Фото / Євген Малолетка)

A patient with coronavirus uses an oxygen pillow. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Пацієнт з коронавірусом використовує кисневу подушку. (АП Фото / Євген Малолетка)

Dr. Kobevko takes a quick break outside the hospital. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

Доктор Кобевко робить швидку перерву поза лікарнею. (АП Фото / Євген Малолетка)

Suspected COVID-19 patients are seen in the corridor of the hospital. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Підозрюваних пацієнтів із COVID-19 спостерігають у коридорі лікарні. (АП Фото / Євген Малолетка)

A man crosses a deserted street amid the coronavirus lockdown in Chernivtsi. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Чоловік перетинає занедбану вулицю серед коронавірусного замикання в Чернівцях. (АП Фото / Євген Малолетка)

Funeral workers, wearing protective gear, prepare to bury a COVID-19 victim. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Похоронці, одягнені в захисні засоби, готуються до поховання жертви COVID-19. (АП Фото / Євген Малолетка)
 

Paramedic Svetlana Padynich puts on protective goggles at the start of her ambulance shift. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Фельдшер Світлана Падинич надягає захисні окуляри на початку зміни швидкої допомоги. (АП Фото / Євген Малолетка)

Paramedics experience shortages of protective gear and many ambulance workers in the city got infected. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Фельдшер відчуває нестачу захисного спорядження, і багато працівників швидкої допомоги в місті заразилися. (АП Фото / Євген Малолетка)

A patient believed to have COVID-19 is given oxygen inside an ambulance. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Пацієнту, який, як вважають, COVID-19, дають кисень всередині швидкої допомоги. (АП Фото / Євген Малолетка)

Ukraine’s underfunded health care system was quickly overwhelmed by the coronavirus, with medics accounting for a fifth of all cases. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Недофінансована система охорони здоров'я в Україні була швидко переповнена коронавірусом, а медики становлять п'яту частину випадків. (АП Фото / Євген Малолетка)

A paramedic helps a patient get out of an ambulance before being brought into the hospital. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Фельдшер допомагає пацієнту вийти зі швидкої допомоги до того, як його доставлять до лікарні. (АП Фото / Євген Малолетка

A patient is helped into the hospital by paramedics. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Пацієнту допомагають в лікарню фельдшери. (АП Фото / Євген Малолетка)
 

A woman comforts her husband, who is suspected to have COVID-19, in an ambulance on the way to the hospital. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Жінка втішає свого чоловіка, якого підозрюють, що він має COVID-19, у швидкій допомозі на шляху до лікарні. (АП Фото / Євген Малолетка)

Paramedic Svetlana Padynich and other members of her crew take off protective suits after transporting a patient thought to have COVID-19. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Фельдшер Світлана Падинич та інші члени її екіпажу знімають захисні костюми після транспортування пацієнта, який вважав COVID-19. (АП Фото / Євген Малолетка)

Paramedic Svetlana Padynich, center, and her colleagues joke and laugh during a break in their night shift. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Фельдшер Світлана Падинич, центр, та її колеги жартують та сміються під час перерви у нічній зміні. (АП Фото / Євген Малолетка

An ambulance crew sleeps inside their vehicle. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)
Екіпаж швидкої допомоги спить всередині свого транспортного засобу. (АП Фото / Євген Малолетка)

Paramedic Svetlana Padynich, wearing a protective mask to protect against the coronavirus, holds a disinfectant container. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

___

Фельдшер Світлана Падинич, одягнувши захисну маску для захисту від коронавірусу, тримає контейнер для дезінфекції. (АП Фото / Євген Малолетка
https://apnews.com/5e7c49c2623adbf213cb8eeb4648f0b9