Чернівецькі міндоходівці відтепер консультуватимуть і по Скайпу

Час не сто¬їть на міс¬ці, і но¬віт¬ні тех¬но¬ло¬гії при¬хо¬дять на служ¬бу у різ¬ні сфе¬ри су¬час¬но¬го жит¬тя. Те¬пер платники податків ма¬ють мож¬ли¬вість не відвідувати Центр обслуговування платників особисто, щоб про¬кон¬суль¬ту¬ва¬ти¬ся зі спе¬ці¬а¬ліс¬та¬ми, а пос¬піл¬ку¬ва¬ти¬ся з йо¬го пра¬ців¬ни¬ка¬ми пря¬мо з до¬му, або офісу.
Починаючи з 10 вересня з понеділка по п’ятницю з 14,00 до 16,00 за електронною адресою: COPP_2412 чернівчани мають можливість поспілкуватись з фахівцями Державної податкової інспекції у м. Чернівцях з питань, що належать до компетенції органів Міндоходів, в он–лайн режимі.
Усе, що пот¬ріб¬но для зв\’яз¬ку, – це ви¬хід в Ін¬тер¬нет і ком¬п\’ю¬тер¬на прог¬ра¬ма \”Sку¬ре\”.
Та¬кий зв\’я¬зок над¬зви¬чай¬но по¬лег¬шує про¬цес от¬ри¬ман¬ня ін¬фор¬ма¬ції. Нап¬рик¬лад, пен¬сі¬о¬не¬ри, які об¬ме¬же¬ні в русі, яким важ¬ко са¬мо¬туж¬ки пе¬ре¬су¬ва¬ти¬ся, або не вис¬та¬чає ча¬су, щоб прий¬ти на при¬йом до гро¬мадсь¬кої прий¬маль¬ні, мо¬жуть зв\’я¬за¬ти¬ся по скай¬пу че¬рез Ін¬тер¬нет з фа¬хів¬цем Міндоходів і одер¬жа¬ти кон¬суль¬та¬цію з різ¬них пи¬тань.
До ре¬чі, гро¬ма¬дя¬ни мо¬жуть ко¬рис¬ту¬ва¬ти¬ся та¬ким ін¬тер¬нет-спіл¬ку¬ван¬ням з будь-яко¬го ре¬гі¬о¬ну Ук¬ра¬ї¬ни і на¬віть із-за кор¬до¬ну.
Інформаційно – комунікаційний відділ ДПІ у м. Чернівцях

peredplata