Путівки за рахунок профспілкової організації

Крім путівок за рахунок Фонду соціального страхування, є привабливим механізм фінансування таких витрат коштом профспілок. Це можливо для підприємств, які мають окремі проф¬спілки, зареєстровані відповідно до Закону України від 15.09.99 р. № 1045-ХІУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Таким чином, одержати профспілкову путівку може лише член профспілки. Порядок та умови видачі таких путівок регулюються статутом такої профспілки в межах кошторису поточного року. Підпри¬ємство перераховує кошти профспілковій організації, яка закуповує та передає путівки членам профспілки.

Згідно з пп. 165.1.35 ст. 165 Податкового кодексу України до складу загаль-ного місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються вартість путівок на відпочинок, оздо¬ровлення та лікування, в тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому без¬оплатно або із знижкою (в розмірі такої знижки) профе¬сійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спіл¬ки. У звітності за формою № 1ДФ дохід, одержаний у ви¬гляді безоплатно наданої профспілкою путівки, відобра¬жається з ознакою «156».

Якщо профспілка видає путівки зі знижкою іншим чле¬нам сім\’ї працівника (в тому числі дітям віком 18 років і старшим), які не є членами профспілки, то виникає опо¬датковуваний дохід.

Сума такої знижки є доходом пра¬цівника, виплаченим не в грошовій формі. Тому під час розрахунку ПДФО сума наданого доходу нараховується із застосуванням натурального коефіцієнта, розрахова¬ного за формулою відповідно до Кодексу.
Путівка, що видається члену профспілки, за рахунок коштів профспілки, не є базою для обкладення військо¬вим збором.

Ірина ОЩИПКО
начальник відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

peredplata