Грошова допомога особі, що доглядає за психічно хворим

16 березня 2017 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 151 “Про внесення змін до пункту 3 Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним” (далі — допомога на догляд).

Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним надається відповідно до ст. 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» у грошовій формі, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї є нижчим від прожиткового мінімуму для сім’ї.
Призначення і виплата допомоги на догляд провадиться органами соціального захисту населення.

У сільській місцевості заяви з документами, необхідними для призначення допомоги на догляд, приймаються уповноваженими особами, які визначено виконавчими комітетами селищних і сільських рад, і передаються відповідним органам соціального захисту населення.
Допомога на догляд надається у розмірі 10 % прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, на кожного інваліда, за яким здійснюється догляд.

Допомога на догляд надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним.
Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім’ї для призначення допомоги на догляд провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Держкоммолодь-спорттуризму, Держкомстату.

До складу сім’ї малозабезпеченої особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, включаються чоловік, дружина; рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до досягнення ними 23 років, які навчаються у вищих навчальних закладах І—IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І чи ІІ групи або інвалідами І групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів. До складу сім’ї не включаються особи, визнані інвалідами І чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду і не належать до зазначених членів сім’ї, та особи, які перебувають на повному державному утриманні.

При визначенні середньомісячного сукупного доходу сім’ї органи, що призначають допомогу на догляд, мають право користуватися всіма офіційними джерелами, які містять інформацію про доходи громадян, у т. ч. інформацію органів державних податкових адміністрацій.
Для нарахування допомоги на догляд можуть використовуватися відомості про доходи (списки, довідки, дані на технічних носіях інформації, інші дані, одержані від органів соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, центрів зайнятості, інших підприємств, установ та організацій).

Для призначення грошової допомоги на догляд подаються такі документи відповідним органам праці та соціального захисту населення:
— заява;
— документ, що посвідчує особу;
— довідка про склад сім’ї із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, родинних зв’язків членів сім’ї; довідки про доходи кожного члена сім’ї; висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом 1 чи II групи внаслідок психічного розладу;
— довідки про наявність і розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби, та земельної частки, виділеної унаслідок розпаювання землі.

Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації (проживання) інваліда І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці, подається довідка, видана органом соціального захисту населення за місцем реєстрації дієздатної особи, про те, що вона не перебуває на обліку як одержувач і не одержує щомісячну грошову допомогу на догляд за місцем реєстрації
Форма заяви затверджується Міністерством праці України, а форма висновку щодо необхідності постійного сторон
нього догляду за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу — Міністерством охорони здоров’я разом з Міністерством праці України.
Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця.

У разі коли особа, яка здійснює догляд за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером, їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки. У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на право малозабезпеченої особи на допомогу, ця особа повинна повідомити про такі обставини орган, що проводить виплату допомоги.

Для продовження виплати допомоги на догляд на наступний строк подаються наведені вище документи, крім висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, до закінчення строку, на який видано висновок лікарської комісії.

Виплата допомоги на догляд припиняється у разі коли: сталися зміни у складі сім’ї у зв’язку із смертю або зміною місця проживання інваліда І чи II групи внаслідок психічного розладу;

– закінчився строк установлення інвалідності І чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;
-інвалід І чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи, яким надається допомога, зобов’язані повідомити органи, що провадять її виплату. Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.

У разі затвердження нового розміру прожиткового мінімуму допомога на догляд перераховується без звернення одержувача допомоги. Органи праці та соціального захисту населення проводять перерахунок раніше призначеної допомоги на догляд з місяця затвердження нового розміру прожиткового мінімуму.
Допомога на догляд призначається з місяця звернення за допомогою, якщо протягом місяця подані всі необхідні документи.

Рішення про призначення допомоги на догляд або про відмову в її наданні приймається органом соціального захисту населення протягом 10 днів з дня подання наведених вище документів.

Для підтвердження факту спільного проживання з інвалідом 1 чи 11 групи внаслідок психічного розладу та догляду за ним у разі потреби складається акт про проведення обстеження сім’ї безпосередньо органами соціального захисту населення або соціальними інспекторами. Якщо дієздатна особа постійно проживає на одній житловій площі за місцем реєстрації інваліда І чи II групи внаслідок психічного розладу, але зареєстрована в іншому місці, обстеження сім’ї для встановлення факту догляду є обов’язковим.

У разі переїзду сім’ї, у складі якої є особа, якій надано допомогу на догляд, в іншу місцевість виплата допомоги за старим місцем проживання припиняється. За новим місцем проживання допомога на догляд призначається на підставі наведених вище документів.

Виплата допомоги на догляд провадиться через поштові відділення зв’язку за місцем проживання особи, яка одержує зазначену допомогу, або через установу банку, шляхом перерахування коштів на особовий рахунок цієї особи за її заявою.

Рішення органу соціального захисту населення про відмову у призначенні допомоги на догляд може бути оскаржено до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.

На кожну особу, яка одержує допомогу на догляд, відповідним органом соціального захисту населення заводиться особова справа, в якій зберігайте матеріали, необхідні для призначення допомоги.

В особовому рахунку, що заповнюється на підставі документів особової справи, фіксуються відомості про виплату допомоги.

Якщо внаслідок зловживань з боку громадян (подання документів із свідомо неправдивими відомостями, неподання відомостей про зміни у складі сім’ї, приховування обставин, що впливають на призначення і виплату допомоги на догляд тощо) були надміру виплачені суми допомоги, органи соціального захисту населення здійснюють такі заходи:

— визначають обсяг надміру виплачених коштів та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану малозабезпеченої особи;
— повідомляють одержувача допомоги про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення;
— у разі прийняття рішення про врахування надміру виплачених коштів при виплаті допомоги на догляд у наступні періоди провадять щомісячні відрахування у розмірі не більш як 20 % призначеної допомоги;

— у разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно в установлені строки вирішують питання про їх стягнення у судовому порядку.
Суми допомоги на догляд, які були призначені до виплати і залишилися неодержаними у зв’язку із смертю особи, якій допомога була призначена, виплачуються одному із членів сім’ї (опікуну, піклувальнику) за весь період невиплати, включаючи місяць, в якому настала смерть одержувача, якщо звернення від члена сім’ї надійшло не пізніше ніж протягом трьох місяців після смерті одержувача.

Роз’яснення порядку призначення та виплати щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним надає Міністерство праці України.

Отже, повинна надаватись допомога згідно з Законом України «Про психіатричну допомогу та надбавку на догляд одиноким інвалідам, які потребують стороннього догляду».

В’ячеслав ХОХУЛЯК
начальник Головного територіального
управління юстиції у Чернівецькій області