У Чернівцях заяви на зарахування дітей до 1 класу приймають з 10 до 31 травня

З 10 до 31 травня у всіх школах міста розпочато прийом заяв та документів про зарахування дітей до 1-х класів. З 1 до 15 червня заяви прийматися не будуть, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця у разі їх наявності. Про це йдеться у наказі начальника управління освіти міської ради Сергія Мартинюка.

Заяву про зарахування до першого класу відповідного зразка подає особисто один із батьків дитини, пред‘явивши документ, що посвідчує його особу. До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
2) оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу
про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду».

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви можуть додаватися оригінал або копія висновку про комплексну (чи повторну) психологопедагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психологомедико-педагогічної консультації.

До 1 червня до першого класу будуть зараховані усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності). На вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, що проводиться у школах міста з 5 до 10 червня. Зарахування дітей за результатами жеребкування директора шкіл здійснюють до 15 червня.

Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей директори шкіл на інформаційному стенді закладу освіти, а також на офіційному сайті закладу зобов’язані розмістити:
– список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
– оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
– інформацію про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
– наказ керівника закладу освіти про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

Жеребкування проводиться відповідно до процедури, затвердженої Міністерством освіти та науки, та у спосіб, схвалений педагогічною радою і затверджений директором школи.

До класів, у яких навчання поряд з державною здійснюється національною мовою, першочергово зараховуються діти, які належать до цих національних меншин. Зарахування інших дітей на вільні місця (у разі їх наявності) в такому класі відбувається до 15 червня включно за результатами жеребкування.
Присутність дитини під час подання заяви, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою, не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою її зарахування. Жеребкування є заходом публічного характеру, що проводиться за добровільної присутності батьків дітей, які претендують на вільні місця, або уповноваженої ними особи на засадах випадкової вибірки, прозорості та відкритості. Під час жеребкування мають право бути присутніми представники засобів масової інформації та громадських об’єднань, зареєстрованих в установленому порядку.

До 31 травня директори шкіл повинні повідомити управління освіти про відкриття окремих класів, які будуть навчатися за освітніми програмами, затвердженими Державною службою якості освіти України. У такі класи на вільні місця до 15 червня можуть також зараховувати дітей, які не проживають на території обслуговування закладу, але мають бажання здобувати освіту за освітньою програмою, що використовується цим закладом освіти. У випадку якщо кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у такому класі (класах), зарахування дітей відбувається також за результатами жеребкування. Директора шкіл можуть ініціювати відкриття додаткового класу, у тому числі інклюзивного чи спеціального.

Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у порядку надходження заяв про зарахування.

Управління освіти міської ради уповноважене розглядати письмові оскарження з питань неправомірної відмови у зарахуванні дитини до закладу освіти, сприяти зарахуванню дітей до інших закладів освіти, у разі перевищення спроможності обраного закладу освіти. За недотримання положень Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти персональну відповідальність несуть директори закладів.

ЗРАЗОК
Директору _______________________
(повне найменування закладу освіти)
_________________________________
(прізвище та ініціали директора)
_________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків дитини)

який (яка) проживає за адресою:
________________________________
(адреса фактичного місця проживання)
Контактний телефон: ______________
Адреса електронної поштової скриньки: ________________________

ЗАЯВА
про зарахування

Прошу зарахувати _______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження)
до ___ класу, який (яка) фактично проживає (чи перебуває) за адресою ______________________________________________________________________________на _____________ форму здобуття освіти.
Повідомляю про:
• наявність права на першочергове зарахування: так/ні (потрібне підкреслити) (_______________________________________________________);
(назва і реквізити документа, що підтверджує проживання на території обслуговування закладу освіти)

• навчання у закладі освіти рідного (усиновленого) брата/сестри: так/ні (потрібне підкреслити) _______________________________________________;
(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) брата/сестри)
• про роботу одного з батьків дитини в закладі освіти __________________ ____________________________________________________________________;
(прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності), посада працівника закладу освіти)
• про навчання дитини у дошкільному підрозділі закладу освіти: так/ні (потрібне підкреслити);
• потребу у додатковій постійній чи тимчасовій підтримці в освітньому процесі: так/ні (потрібне підкреслити);
• інші обставини, що є важливими для належної організації освітнього процесу: ____________________________________________________________.

Підтверджую достовірність всієї інформації, зазначеної в цій заяві та у наданих до заяви документах.

Додатки:

(за переліком, визначеним пунктом 4 розділу І Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367)
_________ ________________
(дата) (підпис)

Новини Партнерів