ПОРЯДОК ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН у Чернівецькому міському управлінні юстиції

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави – це передбачено статтею 3 Конституції України, тому права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.

Звернення громадян є одним із засобів захисту їх прав та законних інтересів. Це право закріплено основним законом держави. У статті 40 Конституції України зазначено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Організація роботи з розгляду звернень та особистого прийому громадян є одним із важливих напрямків діяльності органів державної влади, спрямованим на захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, зміцнення законності та правопорядку.

Питання звернення громадян до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів врегульовано Законом України «Про звернення громадян» .

Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об\’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Згідно з вказаним Законом письмове звернення, зокрема, до Чернівецького міського управління юстиції, громадяни можуть надіслати поштою за адресою: 58002, м. Чернівці, вул.. О. Кобилянської, 13.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою громадян (колективне).

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення чи без дотримання встановлених чинним законодавством вимог, воно повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягає.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п\’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п\’яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Особистий прийом громадян також є важливим заходом реалізації конституційного права громадян на звернення.

Прийом громадян повинен проводиться в усіх державних органах та установах, а також за місцем роботи та проживання населення тими керівниками та посадовими особами органів та установ, які мають право приймати рішення з питань, що входять до їхньої компетенції.

Графіки особистого прийому громадян затверджуються керівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування та із зазначенням прізвищ посадових осіб, які повинні приймати відвідувачів, часу й місця приймання вивішуються в приміщеннях державних органів та органів місцевого самоврядування в місцях, зручних для вільного огляду.

Усі звернення громадян, подані на особистому прийомі, реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

Якщо громадянин не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до вимог чинного законодавства ведеться прийом громадян у Чернівецькому управлінні юстиції.

Громадяни мають право звернутися до Чернівецького міського управління юстиції, його структурних підрозділів в усній формі (викладеній громадянином і записаній посадовою особою на особистому прийомі ) у формі з чітко викладеними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами, у тому числі щодо отримання роз’яснень законодавства, які відносяться до компетенції Чернівецького міського управління юстиції. У зверненні обов’язково має бути зазначене прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, його контактні телефони.

Особистий прийом громадян в Чернівецькому міському управлінні юстиції проводиться відповідно до затверджених графіків, зокрема:

Керівним складом Чернівецького міського управління юстиції за адресою: 58002, м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 13

1. Начальник Чернівецького міського управління юстиції АФОНІНА Світлана Едуардівна ПОНЕДІЛОК 14.00-17.00

2. Заступник начальника Чернівецького міського управління юстиції – начальник організаційно-кон¬трольного відділу КОШКЕР Тетяна Іванівна ЧЕТВЕР 14.00-17.00
3. Начальник відділу правової роботи, правової освіти та систематизації законодавства КАЗИМИР Наталя Октавіанівна другий та четвертий ПОНЕДІЛОК місяця 10.00-13.00 14.00-17.00

Керівним складом Шевченківського відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Переяслівська, 7-а:

1 ВАТАМАНЮК Віктор Михайлович Начальник відділу ПОНЕДІЛОК 09.30 – 13.00 14.00 – 17.30
2 МАКОВЕЙ Сергій Іванович Заступник начальника відділу СЕРЕДА 09.30 – 13.00 14.00 – 17.30
3 НІКІТІН Володимир В’ячеславович Заступник начальника відділу СЕРЕДА 09.30 – 13.00 14.00 – 17.30

Керівним складом Першотравневого відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Сімовича, 19:

1 КОБЛЮК В′ячеслав Іванович Начальник відділу ПОНЕДІЛОК 09.30 – 13.00 14.00 – 17.30
2 МАНДЗЮК Олександр Іванович
Заступник начальника відділу П’ЯТНИЦЯ 09.30 – 13.00 14.00 – 17.30
3 ОЛЕКСЮК Олександр Іванович
Заступник начальника відділу ВІВТОРОК 09.30 – 13.00 14.00 – 17.30

Керівним складом Садгірського відділу державної виконавчої служби Чернівецького міського управління юстиції за адресою: 58000, м. Чернівці, вул. Заводська, 12:

1 КАРПЮК Юрій Миколайович
Начальник відділу ПОНЕДІЛОК 09.30 – 13.00
14.00 – 17.30

2 СМОТР Дмитро Олександрович
Заступник начальника відділу ЧЕТВЕР 09.30 – 13.00
14.00 – 17.30

Взагалі особистий прийом громадян є важливою ділянкою роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, засобом отримання інформації про недоліки в роботі цих органів, однією з форм зміцнення і розширення зв’язків із широкими верствами населення, дієвим засобом у розвитку правової держави в України.

Заступник начальника Чернівецького міського управління юстиції
Тетяна КОШКЕР