Що є підставою для відстрочення податкового боргу

Згідно з Постановою КМУ від 27.12.2010р. № 1235 \”Про затвердження переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин\” ( із змінами), підставою для відстрочення грошових зобов\’язань або податкового боргу платника є настання форс-мажорних обставин, які зазначені у частині другій статті 141 Закону України \”Про торгово-промислові палати в Україні\”, що об\’єктивно унеможливлюють виконання зобов\’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов\’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами – повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Частина друга статті 141 вищевказаного Закону визначає, що форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об\’єктивно унеможливлюють виконання зобов\’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов\’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Доказами, що підтверджують факт настання (існування) зазначених обставин, є:

– сертифікат Торгово-промислової палати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили);
– рішення Президента України про оголошення окремих місцевостей України зоною надзвичайної екологічної ситуації, затверджені Верховною Радою України. У разі підтвердження наявності обставин непереборної сили рішеннями Президента України, заявник додатково подає довідку, видану відповідним місцевим органом, що має право підтверджувати наявність обставин непереборної сили.