Вимоги до осіб, які бажають займатися нотаріальною діяльністю

Нотаріус – це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Таким чином, громадянин України, який бажає займатися нотаріальною діяльністю, спочатку має здобути юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, що відповідає поняттю повної вищої освіти, визначеному у статті 7 Закону України «Про вищу освіту».

Наступним кроком є робота у сфері пра¬ва протягом трьох років. До стажу роботи у сфері права зараховується період роботи на посадах з реалізацією повноважень, пов’язаних з правоохоронними, право виконавчими, право установчими функціями.

За змістом робота у сфері права передбачає розробку або застосування норм права і но¬сить систематичний характер. Це період ро¬боти в органах державної влади (у тому числі в судах, органах юстиції, прокуратури), нота-ріату, адвокатури, місцевого самоврядування, у профспілкових комітетах та інших громад¬ських організаціях, на підприємствах, устано¬вах, організаціях будь-якої форми власності.

Стаж роботи у сфері права визначається на підставі записів у трудовій книжці.

Нотаріусу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Нотаріус не може займатися підприємницькою, адвокатською діяльністю, бути засновником адвокатських об’єднань, перебувати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, у штаті інших юридичних осіб, а також виконувати іншу оплачувану роботу, крім викладацької, наукової і творчої діяльності.

Потім, після отримання відповідного ста¬жу роботи у сфері права, необхідно відпра¬цювати не менше як три роки помічником нотаріуса або консультантом державної но¬таріальної контори.

Таким чином, особи складають кваліфіка¬ційний іспит, за результатом якого їм вида¬ється свідоцтво про право на зайняття нота¬ріальною діяльністю.
Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і ведеться відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Валентина РУСНАК
начальник відділу з питань нотаріату
Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області

Новини Партнерів