ЩОДО ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ НА ПЕРІОД МОБІЛІЗАЦІЇ ПРАЦІВНИКА

Оскільки нормативними актами України для роботодавців не встановлено обмежень щодо заміщення посади на період мобілізації працівника, то на його місце можна прийняти іншого працівника за строковим трудовим договором.

Як відомо, відповідно до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України(далі — КЗпП) за працівниками, призваними на військову слу-жбу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що за-грожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобіліза-ції та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого пері-оду або до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного ро-ку, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата та-ких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабі-нетом Міністрів України.

Відтак вказані норми передбачають, що між роботодавцем та праців-ником зберігаються трудові відносини, а працівник лише увільняється від ви-конання виробничих або службових обов’язків.

На місце працівника, призваного на військову службу під час мобілізації, може бути прийнятий інший працівник з укладенням із ним строкового трудового договору на час перебування основного працівника у Збройних силах України (стаття 23 КЗпП).

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 КЗпП підставами при-пинення трудового договору є закінчення строку. Укладаючи строковий тру-довий договір, працівник надає добровільну згоду на його припинення у ви-значений сторонами у трудовому договорі строк.

Працівник, який після демобілізації заявив роботодавцю про намір по-вернутися на своє місце роботи, стає до виконання обов’язків, передбачених трудовим договором, на підставі відповідного розпорядчого акта роботодавця.

Датою звільнення працівника, що працював на цій посаді за строковим трудовим договором, буде останній день перед днем, в який основний працівник стає до виконання обов’язків, передбачених трудовим договором, що повинно бути відображено у розпорядчому акті роботодавця.

Головний спеціаліст Чернівецького міського управління юстиції Сергій ТКАЧУК