Встановлення статусу учасника війни працівникам, які брали участь в АТО

Як повідомляє начальник Чернівецького міського управління юстиції Світлана АФОНІНА Постановою Кабінетів Міністрів України від 23.09.2015 № 740 «Про затвердження Порядку надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», деяким категоріям осіб» затверджено Порядок надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі – Закон), деяким категоріям осіб (далі – Порядок).
Згідно з Порядком статус особи, на яку поширюється чинність Закону надається:

– сiм’ям осiб, якi добровiльно забезпечували (або добровiльно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операцiї (у тому числi
здiйснювали волонтерську дiяльнiсть) i загинули (пропали безвiсти), померли внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час забезпечення проведення антитерористичної операцiї (у тому числi здiйснення волонтерської дiяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення;

– сiм’ям осiб, якi, перебуваючи у складi добровольчих формувань, що були утворенi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, суверенiтету
та територiальної цiлiсностi України, загинули (пропали безвiсти), померли внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час безпосеред-
ньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її про-
ведення, за умови, що в подальшому такi добровольчi формування були включенi до складу Збройних Сил, МВС, Нацiональної гвардiї та iнших утво-
рених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв;

– сiм’ям осiб, якi, перебуваючи у складi добровольчих формувань, що були утворенi або самоорганiзувалися для захисту незалежностi, суверенiте-
ту, територiальної цiлiсностi України, але в подальшому такi добровольчi формування не були включенi до складу Збройних Сил, МВС, Нацiональної гва-
рдiї та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв, загинули (пропали безвiсти) або померли вна-
слiдок поранення, контузiї чи калiцтва, одержаних пiд час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операцiї у взає-
модiї iз Збройними Силами, МВС, Нацiональною гвардiєю та iншими утвореними вiдповiдно до законiв України вiйськовими формуваннями та право-
охоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення;

– сiм’ям вiйськовослужбовцiв (резервiстiв, вiйськовозобов’язаних) i працiвникiв Збройних Сил, Нацiональної гвардiї, СБУ, Служби зовнiшньої роз-
вiдки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, вiйськовослужбовцiв вiйськових прокуратур, осiб рядового, начальницького складу, вiйськовослу-
жбовцiв, працiвникiв МВС, Управлiння державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових фор-
мувань, якi захищали незалежнiсть, суверенiтет i територiальну цiлiснiсть України i брали безпосередню участь в антитерористичнiй операцiї, забезпе-
ченнi її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення, та загинули (пропали безвiсти), померли
внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час безпосередньої участi в антитерористичнiй операцiї, забезпеченнi її проведення, перебу-
ваючи безпосередньо в районах антитерористичної операцiї у перiод її проведення;

– сiм’ям працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, якi залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операцiї та загинули (пропа-
ли безвiсти), померли внаслiдок поранення, контузiї або калiцтва, одержаних пiд час забезпечення проведення антитерористичної операцiї безпосередньо
в районах та у перiод її проведення.

До членів сімей загиблих, померлих (тих, що пропали безвісти) осіб, відповідно до Порядку належать:

– утриманці загиблого або того, хто зник безвісти, яким у зв’язку з цим виплачується пенсія;
– один із подружжя, який не одружився удруге, незалежно від того, виплачується йому пенсія чи ні;
– батьки;
– діти, які не мають (і не мали) своїх сімей;
– діти, які мають свої сім’ї, але стали інвалідами до досягнення повноліття;
– діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти.

Для встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону, членам сімей загиблих померлих (тих, що пропали безвісти) необхідно пода-
ти органу праці та соціального захисту населення заяву і документи передбачені цим Порядком. Рішення про встановлення статусу особи, на яку поши-
рюється чинність Закону приймається органами праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання у місячний строк з дати подання документів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 739 «Питання надання статусу учасника війни деяким особам» покладено на комісії, утво-
рені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 № 458 «Про комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу
учасника війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту», розгляд питань про встановлення статусу учас-
ника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної
операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення.

Підставою для надання статусу учасника війни працівникам підприємств, установ та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у
забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції в період її проведення, є до-
кументи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитеро-
ристичного центру при Службі безпеки України), а також документи про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерори-
стичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службо-
вих) розслідувань за фактами отримання поранень).

Для встановлення статусу учасника війни необхідно надати пакет документів до комісій, які утворені при органах соціального захисту населення за
місцем проживання.