Фонд держмайна виставляє на торги Новодністровську державну швейно-трикотажну фабрику

Регіональне відділення Фонду державного майна України в Чернівецькій області повідомляє про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи А – єдиного майнового комплексу державного підприємства–Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс Новодністровської державної швейно-трикотажної фабрики
Код за ЄДРПОУ: 25077191
Місцезнаходження об\’єкта: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський район, Чернівецька область.
Види діяльності об\’єкта: Виробництво швейних, трикотажних виробів та виробів з текстилю, роздрібна та оптова торгівля тканинами.
Відомості про об\’єкт: До складу єдиного майнового комплексу входить 417 од. основних засобів, в тому числі: транспортні засоби – 2 од., інші необоротні активи – 415 од. Будівлі та споруди у підприємства відсутні. Основні засоби та запаси підприємства зберігаються в орендованому складі.
Відомості про земельну ділянку: –
Основні показники діяльності підприємства: Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2005 р., продукція не випускається. Обсяг власного капіталу підприємства є від’ємним значенням і становить (–) 44,3 тис.грн. Заборгованість станом на 29.02.2016 р.: дебіторська – немає; кредиторська – 240,7 тис.грн. Непокритий збиток минулих років – 537,8 тис.грн.
Підприємство збиткове, не рентабельне.
Викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів у підприємства немає.
Чисельність працюючих: 2 чол. (в.о.директора – 1 чол., бухгалтер – 1 чол.)
Початкова ціна об\’єкта приватизації без урахування ПДВ – 24750 грн., сума ПДВ – 4950 грн., початкова ціна об\’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 29700 грн.
Умови продажу об\’єкта приватизації :
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець.
2. Недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності.
3. Новий власник стає правонаступником усіх прав та обов´язків підприємства.
4. Погашення кредиторської заборгованості підприємства станом на 29.02.2016 р., зокрема: заборгованості із заробітної плати в сумі 104,9 тис.грн., зобов\’язань перед бюджетом в сумі 49,8 тис.грн. та зі страхування в сумі 69,6 тис.грн. протягом 6 місяців з дня підписання договору купівлі-продажу, іншої заборгованості протягом 12 місяців з дня підписання до-говору купівлі-продажу.
5. Створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об\’єкта приватизації в період чинності зобов\’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов\’язань, невиконаних покупцем на момент такого відчуження.
7. Покупець зобов\’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 2970 грн., що становить 10% від початкової ціни обєкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. вносяться: отримувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, код ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, МФО 820172, Держказначейська служба України, м.Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 24.05.2016 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м.Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998р. №772, зареєстрованого в Мінюсті України 26.061998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 20.05.2016 р.
Ознайомитися з об`єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м.Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21-а, телефон для довідок: 51-86-60.