Участь юридичної служби в організації договірної роботи

Відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації (далі – Загальне положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 юридична служба організовує роботу пов’язану з укладанням договорів, бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої влади, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Договірна робота в організації, на підприємстві має бути побудована з урахуванням наступних основних принципів, зокрема:

– принцип законності, який визначає здійснення договірної роботи на підставі і у відповідності до вимог чинного законодавства;
– принцип комплексності визначає, що договірна робота повинна проводитися з урахуванням всіх видів господарських договорів, які укладаються конкретною організацією. Принцип комплексності визначає також необхідність участі різних служб, підрозділів підприємства у роботі з укладання і виконання господарських договорів;
– принцип економічної доцільності визначає, що всі господарські договори в організації повинні в першу чергу використовуватися (укладатися і виконуватися) з метою досягнення прибутків, найбільш ефективного господарювання, покращення економічних наслідків діяльності;
– науковий принцип, який визначає науковий підхід до організації договірних зв’язків, укладання і виконання договорів на підставі аналізу практики укладання і виконання господарських договорів за попередні періоди.
Юридичне управління (відділ, сектор, бюро, група), юрисконсульт підприємства (далі – юридична служба) у цілях правового забезпечення виконання договірних зобов\’язань повинні:
– забезпечувати законність документів правового характеру з питань договірної роботи;
– організовувати разом з іншими структурними підрозділами договірну та претензійну роботу;
– приймати участь в укладанні господарських договорів;
– приймати участь в забезпеченні правовими засобами контролю за виконанням договорів;
– роз\’яснювати чинне законодавство з питань укладання та виконання договорів;
– аналізувати практику договірно-претензійної роботи.

Укладенню будь-якого господарського договору передує проведення відповідної підготовчої роботи: визначення загальної схеми господарської операції, етапи і терміни її реалізації, пошук надійного партнера, підготовка проекту договору.

Наступний не менш важливий етап – своєчасне та якісне виконання сторонами взятих на себе договірних зобов’язань.

Для найбільш якісного і своєчасного проведення цієї роботи на підприємстві необхідно визначити порядок ведення договірної роботи, а також ступінь участі юридичної служби в цій роботі з урахуванням вимог Загального положення про юридичну службу, специфіки і структури підприємства.
Такий порядок визначається Положенням (Інструкцією) і затверджується наказом.

В Положенні (Інструкції) рекомендується передбачити, зокрема:

загальні принципи організації договірної роботи на підприємстві, в установі, організації;
структурні підрозділи, служби, посадові особи, які відповідальні за оформлення, реєстрацію та облік договорів;
підрозділи, служби, посадові особи, з якими повинен узгоджуватись проект договору, терміни узгодження;
черговість погодження (візування) проекту договору;
порядок розгляду розбіжностей по проектах договорів та їх узгодження;
систему контролю за виконанням договірних зобов’язань підприємством та його контрагентами;
форми участі юридичної служби в роботі по укладенню договорів, розгляду переддоговірних спорів та контролю за станом договірної дисципліни на підприємстві (за допомогою правових засобів);

облік та зберігання договорів, а також іншої документації щодо договірної роботи.

Юридична служба підприємства разом з іншими структурними підрозділами повинна систематично узагальнювати та аналізувати практику укладання та виконання господарських договорів, результати розгляду претензій та позовів, а також повідомлення господарського суду з тим, щоб виявлені в договірній роботі недоліки не повторювати в наступному господарському році.

Форми і методи аналізу можуть бути на практиці різноманітними залежності від можливостей підприємства. Зокрема, для проведення аналізу практики укладання та виконання господарських договорів рекомендується розробити перелік питань, які потрібно вивчити та узагальнити, картки для обліку зауважень по тексту договору, які направляються у всі зацікавлені структурні підрозділи.

В процесі аналізу необхідно вивчити наявні недоліки в договірно-претензійній роботі, причини несвоєчасного чи неналежного виконання договірних зобов\’язань, дієвість контролю за виконанням договірних зобов\’язань, своєчасність виявлення недоліків та реагування підрозділів на них, притягнення винних осіб до відповідальності.

За результатами аналізу необхідно скласти довідку (узагальнення), у якій охарактеризувати договірно-претензійну роботу. При цьому необхідно показати результати роботи по підприємству в цілому та окремим його підрозділам у співвідношенні з іншими періодами. А також зробити висновки та надати конкретні пропозиції по усуненню наявних недоліків та вдосконаленню договірної та претензійної роботи.

Про результати аналізу необхідно повідомити керівника підприємства. За результатами аналізу рекомендується підготувати проект наказу чи план заходів по вдосконаленню договірної та претензійної роботи.

Юридична служба за дорученням керівника підприємства бере участь в організації та здійсненні вказаних заходів.

У сучасних умовах життя суспільства договір як індивідуальний акт має велике значення. Саме завдяки договору, який є достатньо гнучким правовим регулятором, сторони самостійно в межах чинного законодавства можуть впорядкувати і регламентувати свої відносини. При цьому важливо, щоб договірні норми забезпечили як своєчасність і повноту виконання сторонами своїх зобов\’язань, так і їх захист у разі виникнення спорів. Досягти цього можливе лише за умови індивідуального підходу до підготовки та оформлення кожної угоди.У всіх сферах господарювання на ринкових засадах організація підприємницької діяльності базується виключно на договірних взаємовідноси-нах. Це підтверджує незаперечну істину, що саме договори є ви¬значальною і по суті єдиною правовою формою партнерських взає¬мин.
Ірина ФОКШЕК
В.о. начальника відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області