Роль нотаріату в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина

Найважливішим елементом системи забезпечення прав і свобод людини і громадянина є суб’єкти, які є носіями традицій та інших важливих суспільних цінностей і приводять в рух усю систему. Особливе місце в системі суб’єктів забезпечення займає інститут нотаріату, який забезпечує надання правової допомоги громадянам, юридичним особам та захист їх майнових прав.

Інституту нотаріату в правовій державі відводиться одна з ключових ролей не тільки в наданні правової допомоги громадянам, юридичним особам і в забезпеченні їхньої правової безпеки, а й у запобіганні спорів між учасниками договірних відносин. Участь нотаріуса при розробці умов договору перед його практичним виконанням дозволяє запобігти спорам про право між сторонами по укладеному і нотаріально посвідченому договору, а також робить їх відносини більш стабільними і передбачуваними, адже нотаріат – це правовий інститут, носії якого – нотаріуси – уповноважені державою здійснювати і посвідчувати юридичні акти, надаючи їм публічної сили. Участь нотаріуса дозволяє забезпечити кожну зі сторін договору правовим захистом уже на стадії оформлення права і договору, у той час як судовий захист може знадобитися пізніше, на стадії спору.

Розвиток цивільного обороту, розширення кола об’єктів та суб’єктів приватної власності обумовлюють зростання попиту населення в нотаріальних послугах. Сучасний нотаріат як орган безспірної юрисдикції захищає суб’єктивні права і законні інтереси фізичних та юридичних осіб, надаючи правочинам публічної довіри і більшої доказової сили документам, завдячуючи чому нотаріальна діяльність отримує офіційне визнання від імені держави. Крім того, нотаріат виконує превентивне завдання, запобігаючи суперечкам між сторонами цивільних правовідносин, захищаючи права осіб від можливих порушень у майбутньому, утверджуючи між ними стабільні й передбачувані стосунки, він є важливим чинником формування правової держави.

Нотаріус є захисником прав фізичних та юридичних осіб, оскільки надає незалежну і неупереджену юридичну допомогу на основі рівності, законності і справедливості, попереджаючи виникнення правових конфліктів у сфері цивільного обороту. У своїй щоденній практиці нотаріат забезпечує реалізацію багатьох прав і свобод, гарантованих чисельними національними і міжнародно-правовими актами. Необхідною для існування нотаріальних органів є доступна для широкого кола суб\’єктів інформація про спеціальну процедуру, тобто нотаріальний порядок, який передбачений державою спеціально для правильної і законної реалізації особами їх прав.

Реформування системи нотаріату в Україні займає далеко не останнє місце серед реформ різних державних інститутів. Щодо варіантів розвитку українського нотаріату, то сьогодні існує два основних важелі, здатних змінити систему. Це, по-перше, внесення змін в існуюче законодавство та прийняття нових законів, що регулюють діяльність нотаріусів в Україні, а по-друге – важливо змінити відношення самих нотаріусів до їх діяльності, змінити ставлення до професії та навчити брати активну участь в реформуванні галузі. Однією з головних вимог переходу на принципи міжнародного латинського нотаріату в Україні є запровадження системи єдиного нотаріату. Україна зробила перший крок до створення такої системи – це зрівняння державних і приватних нотаріусів у повноваженнях щодо вчинення нотаріальних дій. Крім того, в Україні існує єдина практика вчинення нотаріальних дій, наприклад, щодо питань оформлення заповітів, питань, пов’язаних з реєстрацією майнових прав тощо. Процес реформування нотаріату триває, і цей процес включає в себе також і механізми подальшого утворення системи єдиного нотаріату, що включатиме в себе і створення органу самоврядування нотаріусів і багато чого іншого.

Нотаріальні дії, які вчиняються нотаріальними органами, забезпечують захист і охорону важливих прав та інтересів громадян і організацій, які пов\’язані з їхнім буттям, існуванням, діяльністю, бо стосуються їхніх майнових прав та гарантування подальшої реалізації інших суттєвих прав громадян.

Виконуючи функцію контролю за законністю в цивільному обороті, нотаріат реалізує завдання – зміцнення законності і правопорядку. Вчиняючи певну нотаріальну дію, нотаріус чи посадова особа підтверджує цим законність і достовірність вчинюваної нотаріальної дії та запобігає в майбутньому можливим порушенням прав та інтересів осіб, які звернулися до нотаріуса чи посадової особи.

Підтверджуючи законність і достовірність нотаріальної дії, нотаріус запобігає можливим правопорушенням. Якщо нотаріальна дія, за вчиненням якої звернулися заінтересовані особи, не відповідає законові, нотаріус відмовить у її вчиненні, запобігши в такий спосіб правопорушенням і можливим негативним наслідкам для цих осіб.

Завдання запобігання правопорушенням виконується також через правові консультації, роз\’яснення наслідків вчинення нотаріальної дії.

При вчиненні будь-якої нотаріальної дії, нотаріус приймає юридично значуще рішення (у формі свідоцтва чи посвідчувального напису), що впливає на правовий статус заінтересованих осіб. Прийняття такого рішення можливо лише в результаті розгляду і вирішення юридичної справи, тобто застосування норм права до окремого явища – правової ситуації. Тому нотаріальну діяльність варто розглядати як специфічну правову форму діяльності, сутність якої полягає в тому, що в рамках її здійснюється застосування правових норм шляхом реалізації нотаріатом юрисдикційних повноважень у безспірних справах.

Роль нотаріату у захисті прав людини посилено в ході проведення реформ у сфері юстиції. Зокрема, факт надання нотаріусам повноважень реєстратора речових прав на нерухоме майно, а також повноважень щодо реєстрації бізнесу підтверджує довіру держави та суспільства до нотаріусів як висококваліфікованих та відповідальних фахівців, котрі забезпечують захист прав осіб, які звертаються за наданням відповідних послуг.

Професійна діяльність нотаріуса забезпечує превентивний правовий захист та знижує ймовірність порушення в майбутньому прав та інтересів суб\’єктів права та виникнення спорів у судах.

Е.Ткачук
Головний спеціаліст сектору з питань нотаріату

peredplata