ПІДТРИМКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АТО

Повідомляємо, що 15 жовтня 2014 року набрав чинності Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» № 1669-VII від 02 вересня 2014 року (далі – Закон).
Відповідно до цього Закону встановлюються тимчасові заходи для забезпечення підтримки суб\’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, та осіб, які проживають у зоні проведення антитерористичної операції або переселилися з неї під час її проведення.
Інформацію про застосування заходів особами проживаючими або тими, що здійснюють свою професійну діяльність в зоні проведення антитерористичної операції, з посиланням на нормативні документи та роз’яснення, листи та інше, які виходили з офіційних джерел, органів влади, Асоціація «УФТ» неодноразово повідомляла своїм членам як шляхом відправлення повідомлень на електронні адреси членів Асоціації «УФТ» так і шляхом розміщення на своєму офіційному сайті в розділі Новини.
Тож наразі Законом врегульовані ряд важливих питань щодо здійснення суб’єктами господарювання своєї професійної діяльності на території проведення антитерористичної операції.
Звернемо увагу на основні положення Закону, а саме:
1. Щодо встановлення мораторію на проведення перевірок.
Відповідно до статті 3. Закону, встановлено, що органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у період та на території проведення антитерористичної операції тимчасово забороняється проведення планових та позапланових перевірок суб\’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у зоні проведення антитерористичної операції, крім позапланових перевірок суб\’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб\’єктів господарювання з високим ступенем ризику.
2. Щодо проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
Відповідно до статті 4. Закону встановлена заборона на проведення реєстраційних дій, пов\’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, на період її дії.
Також установлено, що проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юридичних осіб та місця проживання фізичних осіб – підприємців, місцезнаходженням/місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції, здійснюється щодо юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців державними реєстраторами реєстраційних служб територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.
3. Щодо дії ліцензій та інших документів дозвільного характеру.
Відповідно до статті 5. Закону, передбачається, що ліцензії та документи дозвільного характеру, видані суб\’єктам господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії яких закінчився у період її проведення, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції. В перехідних положеннях цього Закону передбачено, що дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на шість місяців після дня її завершення.
Також, на підставі цього Закону, доповнено статтю 14 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» новою частиною такого змісту: «У разі обмеження строку дії ліцензії на види господарської діяльності, визначені статтею 9 цього Закону, суб\’єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, строк дії ліцензії вважається подовженим на період проведення антитерористичної операції».
Відповідно до статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» до видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відносить і професійна діяльність на ринку цінних паперів.
Окрім зазначеного, відповідні зміни на підставі цього Закону, вносяться до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», якими встановлюється, що документи дозвільного характеру, видані суб\’єктам господарювання, що здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, вважаються такими, що подовжили строк своєї дії на період проведення антитерористичної операції, про що дозвільні органи протягом трьох днів вносять відомості до реєстру документів дозвільного характеру.
4. Щодо обставин непереборної сили (форс-мажору).
Відповідно до статті 10. Закону, встановлюється, що єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує настання обставин непереборної сили (форс-мажору), протягом терміну дії цього Закону, що мали місце на території проведення антитерористичної операції, як підстави для звільнення від відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов\’язань, є сертифікат Торгово-промислової палати України.
Також, відповідні зміни, на підставі цього Закону, вносяться до Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», якими доповнюються повноваження діяльності торгово-промислових палат в Україні, та встановлюється, що останні засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), а також торговельні та портові звичаї, прийняті в Україні, за зверненнями суб\’єктів господарської діяльності та фізичних осіб.

Окрім зазначеного, Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» доповнено статтею 141 наступного змісту: «Стаття 141. Видача сертифікатів щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).
1. Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб\’єкта господарської діяльності за собівартістю. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб\’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.
2. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об\’єктивно унеможливлюють виконання зобов\’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов\’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо».
5. Щодо недотримання строків подання фінансової звітності.
Відповідно до прикінцевих положень Закону, передбачено, доповнення частини першої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» абзацом другим такого змісту: «У рамках здійснення заходів, передбачених Законом України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», суб\’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної операції, на період її проведення звільняються від відповідальності за недотримання строків, передбачених для подання фінансової звітності».
Прикінцевими та перехідними положення Закону встановлено, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і втрачає чинність через шість місяців з дня завершення антитерористичної операції, крім пункту 4 статті 11 «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону. А також закріплена норма, що дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на шість місяців після дня її завершення.
Звертаємо увагу, що даний Закон передбачає вчинення певних дій Кабінетом Міністрів України, а саме, останній зобов’язаний затвердити перелік населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, розпочата відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України» від 14 квітня 2014 року N 405/2014, у період з 14 квітня 2014 року до її закінчення у десятиденний строк з дня опублікування цього Закону.
Начальник Чернівецького міського управління юстиції Світлана АФОНІНА

Новини Партнерів